Kam ho umístit, vpravo nevo vlevo. Tak tam dáme dva.

Kam ho umístit, vpravo nevo vlevo. Tak tam dáme dva.